Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ και των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) μέσω ανοιχτού κώδικα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το DigitOpen προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με εργαλεία ανοικτού κώδικα, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ανεξαρτησία, και την κοινωνία της γνώσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η δεύτερη προτεραιότητα του έργου στοχεύει στο να καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πιο ευέλικτη μέσω της συνεχούς μάθησης, με επίκεντρο την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πρωτοβουλία αυτή καταπολεμά το ψηφιακό χάσμα στο μή κερδοσκοπικό τομέα, παρέχοντας κατάρτιση και πρόσβαση σε εργαλεία ανοικτού κώδικα για τον εθελοντισμό, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ και τις ΜΜΕ.

ΕΝΤΑΞΗ

 Η στρατηγική για τον ανοικτό κώδικα και το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση δίνουν έμφαση στη συνεργασία, την ενσωμάτωση και το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που προωθεί την ψηφιακή εκπαίδευση και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων που σχετίζονται με την έλλειψη δεξιοτήτων και προσβασιμότητας.

Στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τον Τρίτο Τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μιας προσέγγισης ανοικτού κώδικα που διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

ΠΩΣ?
Με αποτελεσματικές πρακτικές και καινοτόμες μεθόδους, και με την προώθηση της συνεργασίας, τη βελτιστοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και την προσφορά εξατομικευμένης επαγγελματικής ανάπτυξης για το προσωπικό.

Επιμέρους Στόχοι

Βελτίωση των ψηφιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού στη χρήση εργαλείων και λογισμικού ανοικτού κώδικα σύμφωνα με τις οργανωτικές ανάγκες.

Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ και των ΜΜΕ για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του προσωπικού και την ανάπτυξη συνεργειών με τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη του προσωπικού των οργανισμών κατά την ψηφιακή τους μετάβαση στην προσέγγιση του ανοικτού κώδικα.

Δημιουργία συνειδητών, συνεργατικών και συνδεδεμένων κοινοτήτων μάθησης και εργασίας που οδηγούν στην ψηφιακή αυτονομία.

Εμπλουτισμός της προσφοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

Παραγωγή εργαλειοθήκης που απευθύνεται σε οργανώσεις του Τρίτου Τομέα και σε ΜΜΕ.

Ανάπτυξη ενός MOOC ανοικτού κώδικα.

Ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης (SAT).

Σχεδιασμός κατευθυντήριων γραμμών για την ψηφιακή μετάβαση μέσω ανοικτού κώδικα.

ΝΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε τις προτάσεις σας στο projets@ccif-marseille.com ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

    Σύμφωνα με τους κανονισμούς απορρήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία επικοινωνίας από τους χρήστες θα συλλέγονται μόνο για την αποστολή των ειδήσεων, ενημερώσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το έργο DIGITopen. Δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε κανένα τρίτο μέρος. Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση email, επικοινωνήστε με την ομάδα Επικοινωνιών DIGITopen στη διεύθυνση projets@ccif-marseille.com. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή.

    Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων του έργου και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν καθίστανται για το παραγώμενο υλικό.

    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ